Verhuurzeker x

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURZEKER

 

 

Begrippen

 

 1. Opdrachtnemer: Sysca Integrated Systems B.V., gevestigd te Den Haag aan de Noordwal 10, mede handelend onder de naam Verhuurzeker.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-) persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger, gemachtigde(n).
 3. Debiteur: de huurder van opdrachtgever

 

 

Algemeen

 

 1. Verhuurzeker verricht haar werkzaamheden voor opdrachtgever uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 2. Er kan door beide partijen worden afgeweken van de bepalingen in deze voorwaarden mits dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Verhuurzeker behoudt zich het recht tussentijds wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen indien de omstandigheden in de door de opdrachtnemer gehanteerde werkmethoden daartoe aanleiding geven, danwel in geval er sprake is van gewijzigde omstandigheden in de zin van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Opdrachtgever verbindt zich door het aangaan van enige overeenkomst met Verhuurzeker tot acceptatie van deze algemene voorwaarden.

 

 

Overeenkomst

 

 1. Alle offertes, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door Verhuurzeker is vermeld.
 2. Ondubbelzinnige aanbiedingen van Verhuurzeker komen automatisch te vervallen, indien zij door de opdrachtgever niet binnen 2 weken schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen partijen komt niet eerder tot stand dan nadat deze door Verhuurzeker schriftelijk is ondertekend.

 

 

     Tarieven

 

 1. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van Verhuurzeker zoals schriftelijk door Verhuurzeker aan de opdrachtgever bevestigd.
 2. Verhuurzeker behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te indexeren conform de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).
 3. Alle bedragen genoemd in overeenkomst, offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW.

 

 

Aansprakelijkheid

 1. Verhuurzeker is niet aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever voortvloeiende uit deze overeenkomst, behalve wanneer er sprake is van grove schuld of opzet zijdens Verhuurzeker.
 2. Verhuurzeker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval Verhuurzeker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verhuurzeker kenbaar behoorde te zijn. Indien Verhuurzeker als gevolg van onvolledige en/of onjuiste verstrekte gegevens door de opdrachtgever schade lijdt, dan komt deze schade volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Indien Verhuurzeker aansprakelijk is voor schade zijdens de opdrachtgever, op basis van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurzeker als volgt beperkt.

 

De aansprakelijkheid van Verhuurzeker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 1. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verhuurzeker beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Verhuurzeker zal een overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, is er in beginsel sprake van een ‘inspanningsverplichting’ zijdens Verhuurzeker.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verhuurzeker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Verhuurzeker worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door de opdrachtgever aan Verhuurzeker zijn verstrekt, dan heeft Verhuurzeker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens een redelijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle informatie die Verhuurzeker nodig heeft om de overeenkomst te kunnen nakomen. Eventueel gemaakte kosten vanwege het niet voldoen aan deze verplichting komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 

 

Intellectueel eigendom

 

 1. Alle aangeboden diensten, merken, producten en know how met betrekking tot de geboden dienstverlening door Verhuurzeker, zijn en blijven intellectueel eigendom van Verhuurzeker. Het is uitdrukkelijk verboden om producten en/of diensten van Verhuurzeker in de ruimste zin des woords al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 2. Indien opdrachtgever in strijd met voorgaand artikel handelt, dan verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 per overtreding.

 

 

 

Slotbepalingen

 

 

 1. Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden en de gehele dienstverlening van Verhuurzeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.
 2. In geval van een dispuut tussen opdrachtgever en Verhuurzeker, heeft Verhuurzeker het recht om een door haar aan te wijzen Mfn-mediator in te schakelen om het gerezen geschil tussen partijen op te lossen. De kosten verbonden aan de mediaton zullen door partijen gelijkelijk worden gedeeld.
© Copyright - Verhuurzeker -